Till senaste kommentaren

Komma igång med BookVisit-kopplingen?

Hejsan

Hur kommer jag igång med BookVisit-kopplingen?

Kommentarer

 • Hej

  Här är vår manual för uppstart av BookVisit-kopplingen:

  Uppstart
  För att det skall gå så smidigt som möjligt att komma igång med kopplingen mot BookVisit så följer här lite förberedelser som bör göras innan.

  Rumstyper
  Det är enbart möjligt att synkronisera de rumstyper som finns i Jupiter och innehåller minst ett rum. Vad rumstypen heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll. Det går enbart att synkronisera en rumstyp i Jupiter mot en rumstyp i BookVisit. Tänk på att inställningen "+/- på webb" påverkar tillgängligheten i BookVisit och bör vara inställd på 0.

  Artiklar
  För att en artikel i Jupiter ska bli tillgänglig för synkronisering online måste valet "Bokningsbar online" markeras i artikelns egenskaper, se nedan.
  Vad artikeln heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll. Det går enbart att synkronisera en artikel mot en tillvalsprodukt i BookVisit. För att underlätta det interna arbetet rekommenderar vi att artiklar som används mot BookVisit ges ett eget prefix, exempelvis "BV Frukost".

  Prislistor
  För att göra en prislista tillgänglig för synkronisering online måste valet "Tillgänglig för kanal" markeras i prislistans egenskaper.
  Prislistan måste även vara prissatt per rum (ej per person) samt ha en egen rad i prislistan för varje unikt antal boende i rummet. Alla rader måste vara säljbara alla dagar (kan sedan styras från BookVisit) samt ha min/max 1 dag.

  Ett tips är att först göra klart en rumstyp med alla ingående artiklar som man sedan kan kopiera och ändra rumstyp, antal boende och pris. Vad prislistan heter i Jupiter kontra BookVisit spelar ingen roll.

  Det går enbart att synkronisera en prislista mot ett prisavtal i BookVisit. För att underlätta det interna arbetet rekommenderar vi att prislista som används mot BookVisit ges ett eget prefix, exempelvis "BV Logi och Frukost".

  Koppling - Mappning
  Objekt i Jupiter (såsom rumstyper, artiklar samt prislistor) synkroniseras mot BookVisit via en unik identifierare ("GUID"), från och med nu kallad ID. Detta ID skapas automatiskt av BookVisit i samband med att objektet (rumstyp, tillvalsprodukt samt prisavtal och paket) skapas hos dem. För
  att lägga in detta ID i Jupiter så används verktyget "Jupiter - BookVisit adminstration". Nedan beskrivs funktionen i varje flik för sig.

  Översikt
  Visar övergripande status för de objekt som är aktiverade för synkronisering från Jupiter mot BookVisit.

  Rumstyper
  Visar de rumstyper som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters rumstyper som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.

  Prislistor
  Visar de prisavtal som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters prislistor (som är tillgängliga för kanal) som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.

  Observera att paket (i BookVisit) måste skapas med ett eget prisavtal och kan inte "ärva ett befintligt".

  Då skapas ett dolt prisavtal för paketet i bakgrunden hos BookVisit. Prislistan i Jupiter kopplas sedan mot detta dolda prisavtal. Denna begränsning beror i att prislistan i Jupiter enbart synkroniserar
  prisavtal (och inte paket). Denna prislista måste innehålla samma ingående artiklar som kopplat prisavtal i BookVisit.

  Tillvalsprodukter
  Visar de tillvalsprodukter som är aktiva i BookVisit. Här går det att välja vilken av Jupiters artiklar (som är tillgänglig online) som ska kopplas. Det bakomliggande ID som används visas i kursiverad text.


  Genomföra förändringar
  För att enklast förstå varför förändringar måste ske i vissa steg är det värt att notera följande om
  tjänsten.

  1. Jupiter är grunden i vilken kapacitet och pris som gäller.
  2. Synkroniseringen kräver att objekten är aktiva; ej pausade, arkiverade eller på annat sätt borttagna.
  3. Tjänsten synkroniserar var tredje minut.

  Jag tänker förändra priset i en prislista i Jupiter som är aktivt synkroniserad mot BookVisit.
  För att i lugn och ro kunna kontrollera att rätt information synkroniserats från Jupiter till BookVisit rekommenderar vi följande steg.
  1. För att inte råka sälja något till fel pris, börja i BookVisit och avmarkera de platser där prisavtalet/paketet publiceras.
  2. Ta bort kopplingen mellan Jupiter och BookVisit via "Jupiter BookVisit administration".
  3. Vänta i tre minuter och kontrollera att priserna är nollställda i det prisavtalet som ska förändras.
  4. Gör justeringen i Jupiters prislista.
  5. Koppla via "Jupiter BookVisit administration" den justerade prislistan till det prisavtal/paket som ska användas.
  6. Vänta i tre minuter och kontrollera att det justerade priset har synkroniserats till kopplat prisavtal/paket.
  7. Publicera prisavtalet/paketet i valda platser.
  Jag tänker förändra ingående artiklar i en prislista i Jupiter som är aktivt synkroniserad mot BookVisit.
  För att i lugn och ro kunna kontrollera att rätt information synkroniserats från Jupiter till BookVisit rekommenderar vi följande steg.
  1. För att inte råka sälja något med fel artiklar, börja i BookVisit och avmarkera de platser där prisavtalet/paketet publiceras.
  2. Ta bort kopplingen mellan Jupiter och BookVisit via "Jupiter BookVisit administration".
  3. Vänta i tre minuter och kontrollera att priserna är nollställda i det prisavtalet som ska förändras.
  4. Kontrollera att de artiklar som ska användas är kopplade till en tillvalsprodukt mot BookVisit via "Jupiter BookVisit administration".
  5. Gör justeringen av ingående artiklar i Jupiters prislista för de aktuella rumstyperna.
  6. Koppla via "Jupiter BookVisit administration" den justerade prislistan till det prisavtal/paket som ska användas.
  7. Vänta i tre minuter och kontrollera att det justerade priset har synkroniserats till kopplat prisavtal/paket.
  8. Publicera prisavtalet/paketet i valda platser
  Jag tänker sluta sälja ett prisavtal/paket i BookVisit.
  Om prisavtal/paket sätts i paus eller arkiveras i BookVisit medan Jupiter fortfarande aktivt synkroniserar kommer en kö uppstå i Jupiter, detta då Jupiter även hanterar eventuella "glapp" i internetåtkomsten och synkroniserar så fort en anslutning till internet åter uppstår. Eftersom det
  är Jupiter som är grunden måste förändringar börja där och dessa steg motverkar att Jupiter skapar en kö för synkronisering mot ett prisavtal/paket som tagits bort.
  1. Ta bort kopplingen mellan Jupiter och BookVisit via "Jupiter BookVisit administration".
  2. Vänta i tre minuter och kontrollera att priserna är nollställda i det prisavtalet som ska förändras.
  3. Pausa och arkivera prisavtalet/paketet i BookVisit

  Felkoder
  Bevaka synkroniseringen mellan Jupiter och Bookvisit under status-fliken för kanalhantering ('Register - Webbokning - Kanalhantering' ). Kontrollera om det finns felkoder genom att först välja period att granska, som standard väljs systemdatum, och filtrera därefter i rullisten bredvid genom att välja "Felloggar".

  De vanligaste felloggarna som märks med olika "funktion" under fliken "status" i "kanalhantering":

  Allmänt fel
  De fel som får denna klassificering är inte direkt stoppande för verksamheten men kräver djupare felsökning/åtgärd. Kontakta Rebnis support för hjälp. Skicka med fördel ett mail med den felkod som syns i rutan "Svar".

  Bokningshändelse - fel

  Could not find channel pricelist
  Prislistan som använts i bokningen som kommer från BookVisit har inte någon motsvarighet i Jupiter, det saknas mappning.

  Missing mapping on AddOnProduct with ID XXX in Jupiter PMS
  Det finns tillvalsprodukter som använts i bokningen som kommer från BookVisit men som inte har någon motsvarighet i Jupiter, det saknas mappning.

  Pricelist does not include article with mapping XXX
  De ingående artiklar i Jupiters prislista för den rumstyp som bokats är inte den artikel som mappats i prisavtalet/paketet.
  Lösning: kontrollera att de artiklar som används i Jupiters prislista är de som mappats mot BookVisit.

  Could not find a pricelistitem for pricelist ''Rebnis Logi'' where roomTypeId is ''1'' and valid at date ''20XX-XX-XX
  Detta fel åtgärdas i Jupiters Prislista. Då giltighetstiden på prislistan inte stämmer överens med giltighetstiden på rumstyp. Öppna prislistan som det gäller och kontrollera giltighetstiden som visar sig längst ner till vänster på fönstret för prislistan.

  Unknown Error
  Prislistan kan eventuellt behöva förlängas.

  Prisplan uppdaterad - fel
  InvCode does not match any room
  Felet beror på att rumstypen som skickas från Jupiter finns inte vald i prisavtalet/paketet hos BookVisit.
  Lösning: Ta bort rumstypen ur Jupiters prislista och mappa om kopplingen till prisavtal/paket
  alternativt; lägg till rumstypen i prisavtalet/paketet.

  RatePlanId is derived or does not exists
  Prisavtalet i BookVisit är inaktiverat eller arkiverat innan den mappades av ur Jupiter.
  Lösning: Återaktivera prisavtalet/paketet och följ sedan stegen för "Jag vill sluta sälja ett av mina paket..."

  No dublicate Prices are allowed
  Kontakta Rebnis Support om detta fel uppstår. Vanligtvis så beror detta fel på att man har varit för snabb när man har mappat av ett prisavtal eller paket och sedan varit för snabb när man har mappat på igen.

  Amounts before/after tax does not match with rateplan definition
  När man har skapat prisavtalet eller paketet i Bookvisit så har man ej valt försäljningspris som prisstruktur utan nettopris. Byt prisstruktur till försäljningspris så kommer detta gå till sig.


  Anders

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.